OPĆI UVJETI I ODREDBE UGOVORA O NAJMU PLOVILA

1. Najmodavac je obvezan predati plovilo spremno za plovidbu na ugovorenom mjestu i u ugovoreno vrijeme. Ukoliko iz nepredviđenih razloga (npr. štete prouzročene tijekom prethodnog najma) najmodavac nije u mogućnosti isporučiti odgovarajuće plovilo na određenoj lokaciji, najmodavac je obvezan dati najmoprimcu u najam plovilo slične dužine i veličine veza, ili u potpunosti refundirati troškove najmoprimcu.
U tom slučaju najmoprimac ne mora podnijeti zahtjev za naknadu štete. Vrijednost odštete obračunava se zajedno s kamatama po danu.

2. OSIGURANJE: Najmodavac je obvezan osigurati plovilo:
-kasko osiguranjem plovila u iznosu tržišne vrijednosti plovila uključujući opremu, s franšizom (učešće u šteti).
-osiguranjem od odgovornosti za štetu prema trećim osobama (stvari i osobe).
Osobne stvari najmoprimca i posade nisu uključeni u ovu policu osiguranja.

3. PODRUČJE PLOVIDBE POD CHARTEROM: Dogovoreno područje plovidbe je plovidba teritorijalnim vodama Republike Hrvatske, ako nije dogovoreno drugačije.

4. UVJETI PLOVIDBE: Potpisivanjem ovog ugovora najmoprimac potvrđuje da raspolaže ukupnim pomorskim i navigacijskim znanjem za upravljanje plovilom na otvorenom moru. U protivnom, odredit će kapetana broda, koji također treba potpisati ugovor o najmu plovila.
Potpisivanjem ovog ugovora o najmu plovila, najmoprimac potvrđuje da posjeduje dozvolu za plovidbu te da posjeduje odgovarajuću razinu pomorskih vještina.
Najmoprimac će biti odgovoran za davanje lažnih podataka. Najmoprimac i kapetan broda, u slučaju da nisu ista osoba, podliježu u potpunosti poštivanju ovih uvjeta ugovora o najmu.

5. SPECIFIČNE ODGOVORNOSTI NAJMOPRIMCA:
-Najmoprimac je odgovoran za održavanje plovila i opreme, te za poštivanje pomorskih propisa u duhu dobrog moreplovca.
*NAJMOPRIMAC NE SMIJE NIKADA:
– pružati komercijalne usluge prijevoza putnika plovilom
– sudjelovati na sportskim natjecanjima, osim ako nije ovlašten to činiti
– iznajmiti plovilo
– tegliti drugo plovilo, osim u nuždi
– ploviti noću osim pri dobroj vidljivosti i uvijek pri dobrim vremenskim uvjetima
*NAJMOPRIMAC JE OBVEZAN:
– po potrebi redovito provjeravati plovilo tijekom plovidbe (ulje u motoru, rashladna tekućina, itd.)
– uredno voditi brodski dnevnik
– ploviti strogo unutar teritorijalnih granica države domaćina izbjegavajući zabranjena plovna područja
– biti uvijek unutar morskih putova
Najmoprimac je obvezan prijaviti sve nezgode ili nesreće, uključujući štetu prouzročenu na plovilu i opremi. Nakon svake nesreće ili nezgode, potrebno je sastaviti detaljno izvješće kao dokaz lučkom kapetanu, liječniku ili nadležnom organu. Štoviše, potrebno je odmah obavijestiti najmodavca o nezgodi ili nesreći. Isto vrijedi za vještine upravljanja, gubitak ili u slučaju zapljene ili zadržavanja od strane vlasti. Ukoliko troškovi nastanu zbog nepoštivanja propisa, padaju na teret najmoprimca.
Potrebno je obavijestiti sjedište najmodavca u slučaju havarije radi ispitivanja štete. U slučaju štete ili povrede, troškovi popravka ili liječnika naplatiti će se iz pologa.
Trošak namjerne štete prouzročene na motoru ili jedrima, gubitak opreme itd. zbog kašnjenja u povratu plovila ili zamjene, jednako će se naplatiti iz pologa . Za svaku štetu za koju se ne može odrediti točan trošak, najmodavac će zadržati procijenjenu vrijednost troškova na razdoblje od 30 dana, nakon čega će se podmiriti razlike.

6. PRIMOPREDAJA PLOVILA: Plovilo se najmoprimcu predaje sa spremnikom punim goriva. Kod preuzimanja plovila na popisu inventara najmoprimac provjerava stanje plovila, potpunost opreme i inventara i to potvrđuje potpisom. Naknadni prigovori najmoprimca o stanju i opremi plovila nisu mogući.
Ukoliko najmodavac nije u mogućnosti ispraviti kvar ili štetu, makar i djelomično, najmoprimac može otkazati ugovor ili zatražiti popust na cijenu najma.

7. VRAĆANJE PLOVILA: Nakon završetka najma plovila najmoprimac je obvezan predati plovilo s punim spremnikom i opremom kao što je utvrđeno u popisu inventara.

8. KAŠNJENJE: Najmoprimac je obvezan predati plovilo u ugovoreno vrijeme. Ta obveza se treba ispoštovati bez obzira na vremenske prilike. Potrebno je planirati raspored plovidbe, tako da plovilo stigne u luku polazišta na vrijeme, bez obzira na nepovoljne vremenske prilike. Međutim, ako se plovilo ne preda u propisano vrijeme, potrebno je obavijestiti najmodavca, a najmoprimac je obvezan pričekati daljnje upute. Sve dodatne troškove (naknada za povrat plovila, troškovi putovanja za novog najmoprimca, itd.) snosit će najmoprimac. Za svaki prekoračeni dan najma, najmodavac može tražiti dvostruku cijenu najma po danu.
Najmoprimac snosi odgovornost u slučaju kašnjenja. Za svaki sat prekoračenja razdoblja najma (najviše 12 sati), najmoprimac je obvezan platiti 2 % odgovarajuće tjedne stope najma.

9. ODGOVORNOSTI NAJMOPRIMCA I NAJMODAVCA:
Kod povrede neke ugovorne obveze najmoprimac je obvezan najmodavcu nadoknaditi svu proizašlu štetu. U slučaju da se unajmljenim plovilom prouzroči šteta trećim stranama zbog pogrešnog postupanja ili nepažnje, najmoprimac oslobađa najmodavca svake odgovornosti. Ukoliko zahtjevi najmoprimca ne budu zadovoljeni kod vraćanja plovila, isti se imaju riješiti u roku 14 dana od završetka perioda najma. Najmodavac i najmoprimac potvrđuju detalje slučaja u pisanom obliku.

10. UVJETI PLAĆANJA: Prva rata u iznosu od 30% cijene najma plaća se na račun tvrtke u roku od 8 dana od zaključivanja ugovora s najmodavcem. Ostatak se plaća najmanje 30 dana prije ukrcaja.

11. POLOG: Polog se plaća u sjedištu najmodavca kreditnom karticom (Visa, Mastercard) ili u gotovini. Polog se najmoprimcu vraća u cijelosti po isteku razdoblja najma, ako ne postoje oštećenja plovila ili njegove opreme i ako nema gubitka inventara.

12. RASKID UGOVORA: Ukoliko najmoprimac želi raskinuti ugovor više od 2 mjeseca prije početka najma, primijeniti će se odustatnina u vrijednosti od 30% cijene najma. Ako najmoprimac želi raskinuti ugovor manje od 2 mjeseca od početka najma, primijeniti će se odustatnina u vrijednosti 50% cijene najma.
Ako najmoprimac želi raskinuti ugovor manje od mjesec dana prije početka najma, primijeniti će se odustatnina u vrijednosti od 100% cijene najma, osim ako se ne pronađe zamjenski najam. Ako dođe do raskida ugovora, potrebno je platiti odustatninu najkasnije 15 dana prije početka najma. Plaćanje je oslobođeno od dodatnih naknada. Time se najmodavac u cijelosti oslobađa svih ostalih odgovornosti.

13. ZAVRŠNE ODREDBE: Usmena obećanja ili dogovori stupaju na snagu samo ako su sklopljeni u pisanom obliku. Svi sporovi će se rješavati sporazumno.